Algemene Voorwaarden

A. Algemene Voorwaarden
Artikel 1: definities

1.
Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden Testament en Erfrecht B.V. verstaan.

2.
Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdrachten verstrekt tot het verrichten van alle mogelijke werkzaamheden behorende tot het gebruikelijke werkterrein van een adviseur op het gebied van Erfrecht.

3.
Onder werkzaamheden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de door opdrachtgever aan opdrachtnemer opgedragen en door laatstgenoemde aangenomen werkzaamheden die door opdrachtnemer dienen te worden verricht. Deze werkzaamheden kunnen onder meer omvatten: hulp bij vraagstukken op het gebied van erfrecht, zoals het samenstellen van testamenten, en levenstestamenten, schenken op papier, het begeleiden naar de notaris, het meedenken over vraagstukken van fiscale en financiële aard, het op deze terreinen verlenen van bijstand aan opdrachtgever, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemeen inzicht en op enig moment dienstig (kunnen) zijn in verband met bedoelde werkzaamheden.

4.
Onder levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het in het bezit van opdrachtgever stellen van de resultaten van de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden c.q. – indien dit niet mogelijk is – het verrichten van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en werkzaamheden van opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop voortbouwende werkzaamheden en verbintenissen.

2.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht mits en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.
De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd afgesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

B. Prijsopgave en totstandkoming overeenkomst
Artikel 3

1.
Alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn tot het moment van totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in de aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

2.
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de hem opgedragen werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze aanvangt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.

3.
Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever te laten weten dat op die overeenkomst deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en tenzij dit reeds eerder was geschied deze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever ter hand te stellen. Indien dit laatste redelijkerwijs niet mogelijk is, dient opdrachtnemer opdrachtgever vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst bekend te maken dat deze algemene voorwaarden bij hem ter inzage liggen, alsmede dat deze voorwaarden desgewenst kosteloos aan hem worden toegezonden.

4.
Onverminderd hun gehoudenheid tot volledige nakoming van de uit de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen gedurende de looptijd van de overeenkomst, zijn opdrachtnemer en opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een termijn van tenminste twee werkdagen. Opdrachtnemer zal van deze bevoegdheid geen gebruik maken, tenzij er sprake is van een onwerkbare situatie of een verstoorde vertrouwensrelatie.

C. Verplichtingen opdrachtnemer
Artikel 4

1.
Opdrachtnemer voert de hem opgedragen werkzaamheden zorgvuldig en naar beste weten en kunnen uit.

2.
Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer beogen een bepaald (financieel) eindresultaat ten behoeve van opdrachtgever te bewerkstelligen, wordt gezien de aard van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden nimmer gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.

3.
Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden bij hem in loondienst zijnde personen in te schakelen. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de opgedragen werkzaamheden of onderdelen daarvan, waaronder het verwerken van gegevens, uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in loondienst zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. Opdrachtnemer is voor de uitvoering van de werkzaamheden door deze door hem ingeschakelde personen verantwoordelijk als ware deze werkzaamheden door opdrachtnemer zelf uitgevoerd.

4.
Opdrachtnemer is behoudens dwingendrechtelijke voorschriften verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken ten aanzien van alle informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, alsmede van de door verwerking daarvan verkregen resultaten, tenzij opdrachtnemer daarvan door opdrachtgever schriftelijk is ontheven.

5.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij door opdrachtnemer is verkregen.

6.
Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, bestuursrechtelijke of trafprocedure, gerechtigd de door of namens de opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden, voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn voor het voeren van bedoelde procedures.

D. Uurtarief en verschotten
Artikel 5

1.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een opdracht aanvaard en worden de overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer verricht tegen vergoeding van de overeengekomen (uur)tarieven en verschotten, of bij gebreke daarvan de door opdrachtnemer voor de betrokken werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).

2.
Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zendt opdrachtnemer aan deze een overzicht toe, waarin opgenomen de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten.

3.
Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer bevoegd is de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

E. Declaratie en betaling
Artikel 6

1.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever gedeclareerd. Tenzij het een akte bij de notaris betreft, deze dient bij het passeren te worden betaald. De declaratie is zodanig gespecificeerd dat opdrachtgever daaruit voldoende inzicht verkrijgt in de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

2.
Betaling van de declaratie(s) dient te geschieden binnen veertien dagen na de op de declaratie vermelde datum. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe door opdrachtnemer kenbaar gemaakte bankrekening, ofwel de dag van ontvangst van het bedrag in contanten.

3.
Indien de opdrachtgever niet een natuurlijk persoon is, is deze niet bevoegd zich op schuldvergelijking of compensatie te beroepen.

4.
Reclame ter zake een door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaratie dient te geschieden binnen vier weken na de op deze declaratie vermelde datum. Ieder recht van reclame ter zake een declaratie vervalt door overschrijding van deze termijn, tenzij opdrachtgever aantoont binnen deze termijn geen kennis te hebben kunnen nemen van de declaratie en met bekwame spoed nadien heeft gereclameerd.

5.
De omvang van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden wordt vastgesteld aan de hand van de door opdrachtnemer bijgehouden administratieve (tijd)gegevens, tenzij deze gegevens aantoonbaar onjuist zijn.

6.
Ingeval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist, over het openstaande bedrag van de declaratie een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening van het openstaande bedrag.

7.
Indien opdrachtgever in verzuim is komen voorts, vijftien dagen na schriftelijke aanmaning door opdrachtnemer, alle schaden en kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering van het openstaande bedrag, waaronder begrepen de kosten van een eventuele faillissementsaanvraag. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van opdrachtnemer.

8.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot of zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd diens werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. af te breken totdat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. Zolang opdrachtgever niet aan dit verzoek heeft voldaan, is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Blijft naar aanleiding van een verzoek van opdrachtnemer een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie binnen vijf werkdagen uit, dan is opdrachtnemer gerechtigd schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer blijft onverminderd het recht behouden op betaling van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en op een aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

F. Aanlevering, levertijd en aflevering
Artikel 7

1.
Behoudens anders luidende overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering van de benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens, waaronder de benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van opdrachtgever op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal. Het hier gestelde is ook van toepassing op de aflevering van stukken, boeken, bescheiden e.d. door opdrachtnemer aan opdrachtgever.

2.
Levering dient plaats te vinden binnen de overeengekomen termijn, of bij gebreke daarvan binnen een gelet op de opgedragen werkzaamheden redelijke termijn. Opdrachtgever dient de benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van opdrachtgever op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te leveren voorafgaande aan de dienstverlening, tenzij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme een later tijdstip is toegestaan.

3.
Indien opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen c.q. deze niet tijdig of niet volledig ter beschikking van opdrachtnemer stelt, is opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop wel voldaan is door opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot aanleveren van stukken, boeken, bescheiden etc.

4.
Opdrachtnemer is gehouden, indien opdrachtgever langer dan vier weken na het totstandkomen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in gebreke blijft met aanlevering van voormelde bescheiden, opdrachtgever om nadere informatie te vragen. Zolang opdrachtnemer zijn werkzaamheden opschort ten gevolge van het ontbreken c.q. het niet tijdig of niet voldoende aanleveren van bescheiden door opdrachtgever, is opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel voortvloeiende directe of indirecte schade, winstderving, administratieve of fiscale boete, verhogingen, hoe ook genaamd.

5.
Extra kosten, ontstaan als gevolg van het door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van de door opdrachtnemer verlangde gegevens of informatie, komen voor rekening van de opdrachtgever.

G. Retentierecht
Artikel 8

1.
Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van alle zich in het kader van de opgedragen werkzaamheden onder hem bevindende stukken, boeken, administratieve en/of andere gegevens en overige bescheiden op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, derhalve inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld, een en ander voor zover deze zaken als zodanig bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan

H. Reclames
Artikel 9

1.
Onder reclames wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle grieven van opdrachtgever wegens door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, evenwel met uitzondering van reclames betreffende gezonden declaraties.

2.
Reclames dienen schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend binnen dertig dagen na (iedere) levering of – indien het gebrek voor opdrachtgever niet aanstonds kenbaar was – binnen dertig dagen na constatering van het gebrek. De reclames dienen een duidelijke en deugdelijk gemotiveerde omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken te behelzen.

3.
Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen dertig dagen na datum van ontvangst van de reclame, bij voorkeur schriftelijk, mee of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame – als zijnde al dan niet terecht – tegemoet wordt gekomen.

4.
Indien de reclame door opdrachtnemer c.q. in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever niet in der minne kan worden opgelost binnen twee maanden na ontvangst van de reclame door opdrachtnemer, is ieder der partijen bevoegd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever te wijzen op deze mogelijkheid en op de termijn na het verstrijken waarvan opdrachtgever het geschil bij de rechter aanhangig kan maken.

5.
Reclames geven opdrachtgever niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten, tenzij opdrachtgever een onherroepelijke bankgarantie stelt terzake van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met 10% wegens rente en kosten en in deze garantie de bepaling is opgenomen dat deze door opdrachtnemer kan worden ingeroepen indien en voor zover de reclame bij vonnis van de bevoegde rechter ongegrond wordt bevonden of indien opdrachtgever terzake deze reclame niet binnen één maand na het stellen van deze bankgarantie, een geschil bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

I. Gebruiksrechten opdrachtgever
Artikel 10

1.
De resultaten van de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden mogen door opdrachtgever uitsluitend zelf c.q. binnen de eigen onderneming en binnen het kader van de verleende opdracht worden gebruikt, tenzij uit de odracht uitdruk-kelijk anders voortvloeit of opdrachtnemer aan opdrachtgever voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend deze resultaten aan derden te openbaren of deze door derden te doen gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen mogelijke
aanspraken van derden indien opdrachtgever deze bepaling niet nakomt.

J. Risico van opslag informatie
Artikel 11

1.
Eventuele beschadiging of tenietgaan van bij opdrachtnemer of derde(n) opgeslagen informatie van opdrachtgever is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is opdrachtnemer toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van geautomatiseerde systemen.

2.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van informatie tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer plaatsvindt.

3.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derde(n), voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of het tenietgaan van informatie als hier bedoeld.

K. Aansprakelijkheid
Artikel 12

1.
Opdrachtnemer is niet gehouden zich voor mogelijk door opdrachtgever te lijden schade ten gevolge van gebreken in de uitvoering van de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden – daaronder begrepen het niet-tijdig uitvoeren daarvan – te verzekeren overeenkomstig de opvattingen en op de voorwaarden die voor de beroepsgroep in het maatschappelijk verkeer gelden.

2.
Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden wordt uitdrukkelijk beperkt tot en uitgesloten boven een bedrag van EUR 10.000.

3.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden, indien opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om opdrachtnemer in staat te stellen de hem opgedragen werkzaamheden naar behoren en tijdig uit te voeren, tenzij deze schade aantoonbaar geen verband houdt met het in dit opzicht tekort schieten van opdrachtgever.

4.
Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het geval het met de opgedragen werkzaamheden beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.

5.
Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld inzake toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kindsgebonden budget en kinderopvangtoeslagen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van deze toeslagen.

L. Ontbinding
Artikel 13

1.
Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst geheel of, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij ontbinden, indien en zodra zich één van de navolgende omstandigheden voordoet:

a.) de andere partij komt haar verplichtingen onder de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen 20 werkdagen niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;

b.) de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard of vraagt surséance van betaling aan;

c.) de andere partij wordt onder curatele gesteld dan wel onder bewind geplaatst;

d.) de andere partij legt haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stil of staakt deze, dan wel draagt dit geheel of gedeeltelijk aan een derde over.

M. Overmacht
Artikel 14

1.
Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee opdrachtnemer bij het totstandkomen van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking en calamiteiten, zoals waterschade, brand, diefstal en defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte apparatuur.

2.
Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht als hier bedoeld voordoet.

3.
Ingeval van overmacht plegen partijen overleg omtrent de daaraan toe te kennen gevolgen.

N. Geschillen
Artikel 15

1.
Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden uitsluitend beheersd door Nederlands recht.

2.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijk rechter.

Aanmelden presentaties

Wilt u een presentatie bijwonen?

Dit kan via ons aanmeldformulier.

Contact

Testament en Erfrecht B.V.
Antwoordnummer 1771
1950 VB in VELSEN-NOORD

KvK: 89274741

085 - 4000 900

info@testamentenerfrecht.nl

Presentaties

Informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen.

Partners

Wij werken graag samen met: