Privacy Verklaring

Privacy Verklaring (versie februari 2023)
In het kader van het voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, nr. 2016/679 (AVG) heeft Testament en Erfrecht B.V. een privacyverklaring opgesteld. Testament en Erfrecht B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Testament en Erfrecht B.V. mee wordt omgegaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in februari 2023. Testament en Erfrecht B.V. behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Testament en Erfrecht B.V. inzake privacy zal hierover een duidelijke kennisgeving op de website worden geplaatst.

1. Persoonsgegevens verwerkt door Testament en Erfrecht B.V.
Testament en Erfrecht B.V. verwerkt persoonsgegevens die door u aan Testament en Erfrecht B.V. zijn verstrekt als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van Testament en Erfrecht B.V. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Testament en Erfrecht B.V. gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
·Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening;
·Persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

Onder uw persoons- en contactgegevens verstaat Testament en Erfrecht B.V.:

Nationaliteit;
Voornamen, roepnaam en achternaam;
Burgerlijke staat en het eventueel van toepassing zijnde huwelijksgoederenregime;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres

Onder uw identificatiegegevens verstaat Testament en Erfrecht B.V.:

Identificatienummer wat door een Overheidsinstantie is uitgegeven
Burgerservicenummer (BSN)
paspoortnummer
rijbewijsnummer
kopie van uw identiteitsbewijs en uw geboortedatum en plaats

Onder identificatiegegevens van erfgenamen en gevolmachtigden verstaat Testament en Erfrecht B.V.:

contactinformatie
Identificatie Document (ID)
kopieën en andere identificatie
informatie telefoongesprekken en e-mailverkeer

Onder uw financiële gegevens verstaat Testament en Erfrecht B.V.:

bank- en spaarrekeningnummers en saldi
onroerend goed gegevens
effecten
verstrekte en/of opgenomen hypotheken
verstrekte en/of opgenomen leningen
overige activa en passiva die van belang zijn voor het opstellen van bijvoorbeeld de aangifte van de erfbelasting

2. Grondslag verwerking
Testament en Erfrecht B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
3. Doel van de verwerking
Testament en Erfrecht B.V. verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze praktische, administratieve, juridische en fiscale diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen ter uitvoering van uw opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, offertes uit te brengen, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Testament en Erfrecht B.V. uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw zaak. Er worden beslist geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Testament en Erfrecht B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Bewaartermijnen
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Zo dienen de gegevens in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar te worden bewaard. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

6. De rechten van betrokkenen
Een ieder heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij of zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Testament en Erfrecht B.V. Ook heeft een ieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u, of een andere door u gewenste organisatie, te sturen. Testament en Erfrecht B.V. zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene zelf afkomstig is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@testamentenerfrecht.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Testament en Erfrecht B.V. reageert zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u vindt dat Testament en Erfrecht B.V. niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u hierover contact met Testament en Erfrecht B.V. op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Testament en Erfrecht B.V. verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Gegevens naar het buitenland
Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de Europese Unie het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie gelden aparte regels. De hoofdregel die Testament en Erfrecht B.V. daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Testament en Erfrecht B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Beveiliging van persoonsgegevens
Testament en Erfrecht B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Testament en Erfrecht B.V. Te bereiken via: info@testamentenerfrecht.nl

11. Verwerkers
Testament en Erfrecht B.V. heeft met bestaande dienstverleners, bijvoorbeeld van haar factureringssysteem, verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Aanmelden presentaties

Wilt u een presentatie bijwonen?

Dit kan via ons aanmeldformulier.

Contact

Testament en Erfrecht B.V.
Antwoordnummer 1771
1950 VB in VELSEN-NOORD

KvK: 89274741

085 - 4000 900

info@testamentenerfrecht.nl

Presentaties

Informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen.

Partners

Wij werken graag samen met: